CÔNG TY BAYER (PHÁP, THÁI LAN)-HÀNG NHẬP KHẨU

K – OTHRINE 2 EW

CÔNG TY BAYER (PHÁP, THÁI LAN)-HÀNG NHẬP KHẨU

AQUA RESIGEN 10.4EW

CÔNG TY BAYER (PHÁP, THÁI LAN)-HÀNG NHẬP KHẨU

CRACKDOWN 10SC

CÔNG TY BAYER (PHÁP, THÁI LAN)-HÀNG NHẬP KHẨU

MAXFORCE FORTE (Diệt gián)

CÔNG TY BAYER (PHÁP, THÁI LAN)-HÀNG NHẬP KHẨU

MAXFORCE QUANTUM